Disable Preloader

Novosti

 

Tokom 2018. godine, u bliskoj saradnji sa glavnim korisnicima projekta završene su brojne projektne aktivnosti. Na osnovu ovih rezultata postignutih u 2018. godini, implementacija projektnih zadataka bila je efikasna.

Tokom 2018. godine, u bliskoj saradnji sa glavnim korisnicima projekta završene su brojne projektne aktivnosti. Neke od njih su:

 • Dostavljen je izveštaj o GAP analizi u vezi sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23) i organizovana je javna prezentacija glavnih nalaza i preporuka proisteklih iz analize;

 • Pružena je podrška Ministarstvu pravde i Agenciji za borbu protiv korupcije za izradu Nacrta zakona o sprečavanju korupcije i Nacrta zakona o lobiranju;

 • Pružena je pravna ekspertiza za Nacrt zakona o lobiranju;

 • Urađena je analiza funkcionisanja Saveta za borbu protiv korupcije i sličnih institucija u EU;

 • Dostavljena je sveobuhvatna analiza usklađenosti antikorupcijskog zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU;

 • Projekat je dostavio Ministarstvu pravde analizu pravnog i institucionalnog okvira kako bi se pojasnile implikacije „nezakonitog bogaćenja“;

 • Pripremljen je Priručnik o etici na internetu za sudije i tužioce;

 • Projekat je pružio podršku Ministarstvu pravde u pripremi tri izveštaja o implementaciji Zakona o zaštiti uzbunjivača;

 • Urađena je i analiza najbolje prakse EU o zaštiti uzbunjivača;

 •  Ažuriran je postojeći program obuke o etici i integritetu u sudovima i tužilaštvima;

 •  Napravljen je nastavni plan i materijal za obuku o upravljanju operativnim grupama za više operativne supervizore u specijalizovanim odeljenjima za borbu protiv korupcije i institucijama za vezu;

 • Urađena je Procena potreba za obuku u oblasti prevencije korupcije i izrađeni su nastavni planovi i programi obuke o “integritetu i etici” za predstavnike javne uprave, lokalne samouprave, sektora zdravstva i obrazovanja i poslovnog sektora;

 • Projekat je organizovao jednodnevnu konferenciju na visokom nivou o implementaciji Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Konferenciji je prisustvovalo više od 140 učesnika;

 • Održano je osam trodnevnih trening seminara o "tehnikama finansijskih istraga" za sudije, tužioce, policijske istražitelje i članove ustanova iz nadležnosti apelacionih sudova (Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo) na kojima je obučeno 232 učesnika (64 sudije, 72 javnatužioca, 71 policajac i 25 predstavnika institucija za vezu;

 • Održana su dva trodnevna treninga o finansijskim istragama za više operativne rukovodioce specijalizovanih jedinica “udarnih grupa”, na kojima je obučeno 59 supervizora;

 • Organizovano je osam jednodnevnih okruglih stolova u četiri regionalna centra za sudije i javne tužioce koji su odabrani za rad u Odeljenjima za borbu protiv korupcije na temu “Efikasno upravljanje postupkom i upotreba posrednih dokaza u predmetima privrednog kriminala i korupcije“. Ukupno 86 učesnika učestvovalo je u ovim diskusijama (28 sudija, 20 sudijskih saradnika, 21 javnitužilac, 15 saradnika tužilaca);

 • Projekat je organizovao dva jednodnevna seminara na temu „Koordinacija antikorupcijske mreže“. Seminarima je prisustvovalo ukupno 33 kontakt osobe, odgovorne za koordinaciju i izveštavanje o sprovođenju aktivnosti u vezi sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23);

 • Projekat je organizovao četiri seminara na temu "Prevencija i borba protiv korupcije na lokalnom nivou – koordinacija i saradnja" za predstavnike lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva (OCD) u Nišu, Kraljevu, Novom Sadu i Beogradu. Ukupno 85 predstavnika lokalnih samouprava i OCD učestvovalo je na seminarima;

 •  U Beogradu je organizovan okrugli sto na temu „Sprečavanje sukoba interesa“ kome je učestvovao 21 predstavnik organizacija civilnog društva;

 • Projekat je, u bliskoj saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovao 13 jednodnevnih seminara u 11 gradova širom Srbije na temu „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola prihoda imovine funkcionera”. Na seminarima je učestvovalo ukupno 696 direktora osnovnih i srednjih škola, sekretara i dekana univerziteta i fakulteta širom Srbije.

Na osnovu ovih rezultata postignutih u 2018. godini, implementacija projektnih zadataka bila je efikasna. Takav uspeh ne bi bio ostvaren bez odlične saradnje između korisnika projekta i eksperata anagažovanih na projektu.

Zahvaljujem se svima na saradnji i doprinosu rezultatima Projekta u 2018. godini i u ime Projektnog tima želim vam srećnu i uspešnu Novu godinu.

Roman Prah, Vođa projekta